0.13mmx50mmx10M

  • เทปทนความร้อน ์Nitto Denko ใช้สำหรับซีลถุงพลาสติก ใช้ห่อหุ้มฉนวนความร้อนหรือใช้เป็นแผ่นรองรับกันความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                
  •