0.08mm X 19mm X 10M

  • ผ้าซิลนิตโต้ เทปทนความร้อน 903 UL ของ Nitto Denko ชนิดที่มีกาวในตัว Original แพคกิ้ง จาก Nitto Denko ที่ประเทศญี่ปุ่น   [  Made in Japan ] มีลักษณะเป็นม้วนเล็กๆ บรรจุอยู่ในกล่อง ใช้ในการซีลถุงพลาสติก ใช้ได้ทนทานเหนียวแน่น รับน้ำหนักได้มาก ทนความร้อนได้สูงถึง 280 องศา เป็นที่นิยมของผู้ใช้มาช้านาน 
  • ผ้าซีล ผ้าเทปทนความร้อนนิตโต้ ขนาด0.08mm x 19mm x 10 M